പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങല്ലൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ ആന ഇടഞ്ഞു

പാറമ്പുഴ പെരിങ്ങല്ലൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ ആന ഇടഞ്ഞു. പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍